Utredning bakgrundsdata

Digitaliseringen medför både utmaningar och stora möjligheter för organisationer i samhällsbyggnadssektorn. Ett fundamentalt steg i den här processen är att ha kontroll på den grundläggande geodata som verksamheten behöver och att bygga upp en spatial data infrastruktur som kan hantera information på ett strukturerat sätt.

Läs mer

Informationsstrategi

För att en organisation ska fungera effektivt måste man ha ett bestämt sätt att arbeta och distribuera information på för att kunna uppnå sina mål. För att detta ska ske på samma sätt inom hela organisationen så måste man sätta upp strategier att arbeta emot.

Läs mer

GIS-strategi

En stor del av den information som hanteras inom en kommun och även en stor del av den information som ska kommuniceras till medborgarna i en kommun kan kopplas till ett geografiskt läge.

Läs mer

Förvaltningsplan GIS4web

Syftet med det här arbetet är att sammanställa en förvaltningsplan för hur man ska utföra samt styra GIS4web inom de fyra kommunerna. Förvaltningsplanen är det operativa styrdokumentet för GIS4web och den kompletteras med en förvaltningsspecifikation som innehåller en detaljerad beskrivning av förvaltingsobjekt.

Läs mer

FME Server

Umeå kommun var i behov att automatisera viktig spatiala dataflöden inom deras IT-infrastruktur med hjälp av FME. Med hjälp av FME-desktop så publiceras skript till FME-server som med enkelhet kan köras via ett webbgränssnitt eller schemaläggas till en viss tidpunkt. Programvaran är skapad för att hantera stora datavolymer och gör det möjligt att utbyta data i ett stort antal olika format samt utföra olika typer av beräkningar och analyser på data. FME Server underlättar för en organisation att hantera avancerad insamling, bearbetning och distribution av både geografisk och andra former av data.

Läs mer

FME Utbildning

FME Desktop är en programvara som effektiviserar bearbetningen av geografiska objekt. Programmet låter dig göra allt från att byta dataformat eller koordinatsystem till att bearbeta geoobjekt eller strukturera om definitionen för ett dataset.

Läs mer

Kvalitetskontroller vägdata

När man hantera vägdata är det viktigt att all data är kvalitetsdeklarerad och att alla användare kan ta del av informationen på ett begripligt sätt. Man utför därför olika typer av kvalitetskontroller där man försöker hitta olika fel i data. Detta arbete har länge gjorts manuellt, vilket leder till att man inte alltid gör helt relevanta kontroller dessutom tar det mycket tid. Det är även svårt att avgöra vilka avvikelser som ska rättas och prioriteras.

Läs mer

Inspire validering

Sjöfartsverket och Trafikverket är båda informationsansvariga myndigheter för datamängder. För att en myndighet med informationsansvar ska få Inspire status måste man tillhandahålla i huvudsak tre saker om sina datamängder; metadata, en visningstjänst och en nedladdningstjänst.

Läs mer

Tryggt och säkert

Att ha en fungerande plan vid krissituationer är väsentligt. Och en av grundpelarna för en plan är information och kunskap. För en kommun är ett av de viktigaste verktygen vid en kris att kunna använda och arbeta med en karta. Har man en bra kommunikation mellan kris-/beredskapssamordnare eller räddningschef och GIS-samordnare/GIS-ingenjör har man även goda förutsättningar inför en kris.

Läs mer