Kund: Svenska Kraftnät
Kategori: Verksamhetsutveckling och digitalisering


Digitaliseringen medför både utmaningar och stora möjligheter för organisationer i samhällsbyggnadssektorn.  Ett fundamentalt steg i den här processen är att ha kontroll på den grundläggande geodata som verksamheten behöver och att bygga upp en infrastruktur för lagring och tillhandahållande av geodata.  En central del i det här arbetet är att hantera den allt större mängden geodata från de statliga myndigheterna och använda informationen för att kunna fatta bättre och snabbare beslut i verksamheten. Målet med projektet har varit att kartlägga hur externt geodata kan användas på olika sätt inom Svenska kraftnäts organisation och ta fram ett lösningsförslag för en effektiv datahantering.

Projektet har utförts med hjälp av ett flertal metoder för att matcha Svenska kraftnäts behov med de tekniska förutsättningar som finns i dagsläget. Intervjuer har varit en central del och respondenterna har valts från hela verksamheten för att få bred och djup bild av behovet. Intervjuerna kompletterades med en workshop, där syftet var att fördjupa och säkerställa behovsbilden genom att deltagarna tillsammans diskuterade fram behoven som sedan matchades gentemot de tillgängliga datakällorna. Slutligen genomfördes en omvärldsbevakning för att utveckla och säkra att lösningarna mötte behoven i Svenska kraftnät verksamhet och låg i linje med den tekniska plattform organisationen nyttjar samt att det framtidssäkras mot teknikutvecklingen.