Verksamhetsutveckling och digitalisering

Verksamhetsutveckling handlar om att hitta sätt att bli bättre på det man gör. För många organisationer är digitalisering en viktig del i detta, men för att lyckas är det viktigt att förstå sitt nuläge och kunna beskriva sitt önskade läge och vägen dit. Det handlar ofta lika mycket om de mjuka frågorna som om teknik och för att lyckas är förändringsledning en viktig faktor.

Datahantering och analys

En av de centrala frågorna att lösa oavsett om man är en kommun, myndighet eller ett företag är att få till en kvalitetssäkrad och effektiv informationsförsörjning. Genom att skapa tydliga processer och automatisera datahanteringen kan detta uppnås. När aktuell och tillförlitlig information finns tillgänglig skapa också förutsättningar för att utföra analyser eller arbeta med ”machine learning” och liknande metoder.

GIS-portaler och infrastruktur för geografisk information

För många organisationer är det en stor utmaning att få fram rätt information till rätt användare. För att kunna lösa frågan är det viktigt att ha en fungerande infrastruktur för information inom organisationen men även att kunna ansluta sig till och nyttja nationella infrastrukturer. GIS-portaler som främjar samarbete och skapar möjlighet att kombinera geografisk information med olika verktyg kan vara en del i lösningen.

Utvalda uppdrag

Utredning bakgrundsdata

Digitaliseringen medför både utmaningar och stora möjligheter för organisationer i samhällsbyggnadssektorn. Ett fundamentalt steg i den här processen är att ha kontroll på den grundläggande geodata som verksamheten behöver och att bygga upp en spatial data infrastruktur som kan hantera information på ett strukturerat sätt.

Läs mer

Informationsstrategi

För att en organisation ska fungera effektivt måste man ha ett bestämt sätt att arbeta och distribuera information på för att kunna uppnå sina mål. För att detta ska ske på samma sätt inom hela organisationen så måste man sätta upp strategier att arbeta emot.

Läs mer

GIS-strategi

En stor del av den information som hanteras inom en kommun och även en stor del av den information som ska kommuniceras till medborgarna i en kommun kan kopplas till ett geografiskt läge.

Läs mer