Kund: Luleå Kommun
Kategori: Verksamhetsutveckling och digitalisering


En stor del av den information som hanteras inom en kommun och även en stor del av den information som ska kommuniceras till medborgarna i en kommun kan kopplas till ett geografiskt läge. Denna typ av information brukar kallas geografisk information eller geodata. Genom att presentera geodata i olika typer av kartor blir det lättare att kommunicera information och ta fram bättre beslutsunderlag.

Syftet med Luleå kommuns GIS-strategi är att beskriva vilka strategier som tillämpas för att uppnå att GIS och geodata på bästa sätt ska stödja kommunens verksamheter i såväl strategiskt som operativt arbete.

Uppdraget påbörjades med att ta fram ett antal huvudstrategier som fungerar som en grund för hela arbetet och som passar arbetet på Luleå kommun.  När dessa strategier har satts upp har vi tagit fram de olika målen och framgångsfaktorerna som strategierna ska uppnå.