Verksamhetsutveckling och strategi

Vi utgår från verksamhetens nuläge och behov av förändring.

Tillsammans tydliggör vi behov, önskade mål och effekter, hur verksamheten ska nå dit (strategi), vilka verksamhetsförmågor som krävs (förutsättningar) och på vilket sätt arbetet bör genomföras. Vi omsätter det till en konkret handlingsplan och när planen finns på plats finns vi tillgängliga som stöd vid genomförande och stöd i den löpande verksamheten.

header_20192

Exempel på uppdrag:

 • Verksamhetsanalys
 • Verksamhetsarkitektur och målarkitektur
 • Strategiutveckling, GIS-strategi
 • Omvärldsanalys
 • Förstudieanalys
 • Riskanalys
 • Förvaltnings- och projektplaner
IMG_6354 - Copy

Digitalisering och tillgängliggörande av svenska geodata

Vi hjälper myndigheter genom processen att digitalisera och tillgängliggöra geodata, till exempel nationella grunddata, Inspiredata eller särskilt värdefulla datamängder. Det handlar om att identifiera behov, nyttor, lagkrav, informationssäkerhet, förutsättningar i verksamheten och att genomföra tillgängliggörande. När data ska publiceras till den Nationella geodataplattformen följer Gitter Lantmäteriets process för kvalitetssäkrade nationella specifikationer.

Exempel på aktiviteter

 • Intressent- och behovsanalys
 • Processmodellering och processoptimering
 • Begrepps- och informationsmodellering med tillhörande informationsutbytesmodeller
 • Förmågeplanering
 • Framtagande av dataproduktspecifikation
 • Test och genomförande

Expertstöd inom inom geodata- och metadatastandarder

Gitter har lång erfarenhet av att arbeta med standarder inom geodata och metadata. Vi ser att det höjer säkerhet och kvalitet, säkerställer interoperabilitet och ger kostnadseffektivitet i verksamheter. Vi har även deltagit praktiskt i standardiseringsarbete inom SIS och ISO.

Business woman talking to her colleagues during a meeting in a boardroom. Group of happy business people working together in a creative office.

Exempel på erfarenhet av standarder

 • Beskrivning av dataprodukter enligt ISO 19131 och datakvalitet enligt ISO 19157 samt OGC OWS. och API standarder.
 • Metadatahantering enligt standarder som DCAT-AP, ISO 19115/19139 och Dublin Core.
 • Naturvärdesinventering (NVI) – kartläggning och värdering av biologisk mångfald – dataproduktspecifikation och listor med biotopbeteckningar (sftSIS/TS 199002:2023)